Legal

Gebruikersvoorwaarden Stylefever

Copyright © 2009

Door je te registreren en door het aanvaarden van deze algemene voorwaarden, neem je automatisch deel aan al de Stylefever wedstrijden en acties. Je verklaart je eveneens bereid op de hoogte te worden gehouden via onze nieuwsbrief of via andere vormen van online communicatie van Stylefever of de Stylefever partners.

1. Voorwerp van de Gebruikersovereenkomst

Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten die worden aangeboden door Stylefever. U wordt als gebruiker van de site en van diensten die door de site aangeboden worden, geacht te hebben ingestemd met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst.

2. Privacy policy

Stylefever respecteert de privacy van de bezoekers van zijn site en wil er alles aan doen om u op een zo duidelijk mogelijke manier te informeren over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Daarom hebben we een privacy policy opgesteld waarin u alle nodige informatie kan vinden. We raden u dan ook aan deze policy grondig door te nemen alvorens u informatie over uzelf aan ons verschaft. We hopen dat deze policy elke bezorgdheid die u zou kunnen hebben zal wegnemen. Indien u toch nog verdere vragen zou hebben kan u per post of via e-mail met ons contact opnemen. Onze coördinaten vindt u bovenaan op deze pagina.

De bedoeling van Stylefever is het verschaffen van informatie omtrent mode, beauty en lifestyle. Om u deze diensten te kunnen aanbieden is het uiteraard noodzakelijk dat we een aantal gegevens over u verzamelen.

2.1 Persoonsgegevens

Om gebruik te kunnen maken van bepaalde onderdelen van Stylefever zal er u gevraagd worden een gebruikersnaam, een paswoord en een emailadres op te geven.

Stylefever stelt deze gegevens onder geen beding ter beschikking aan derden, behalve:

  • Indien dit wettelijk verplicht is
  • Indien de gerechtelijke instanties of politiediensten hierom verzoeken
  • Aan derden die worden ingeschakeld om de door u opgedragen diensten te kunnen leveren

In overeenstemming met het relevante wettelijke kader voor het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, geeft u door akkoord te gaan met deze voorwaarden, uw toestemming om uw gegevens te gebruiken voor dergelijke doeleinden. U heeft ten allen tijde het recht om deze toestemming weer in te trekken door een gedagtekend en ondertekend verzoek met kopie van uw identiteitskaart naar bovenvermeld adres te versturen.

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, beschikt u over een aantal rechten in verband met uw persoonsgegevens. Het inzagerecht verleent u het recht om inzage te krijgen in gegevens die door het webplatform worden verzameld. Het correctierecht verleent u de mogelijkheid om onvolledige of onnauwkeurige gegevens te verbeteren. Om deze rechten uit te oefenen, vragen wij u een gedagtekend en ondertekend verzoek met kopie van uw identiteitskaart naar bovenvermeld adres te richten.

2.2 Links

Onze site bevat links naar andere websites. Deze sites staan niet onder de controle van Stylefever en we zijn dan ook niet verantwoordelijk voor hun privacybeleid en de manier waarop zij met uw persoonsgegevens omgaan. We raden u dan ook om ook de privacy policies van die sites na te gaan.

2.3 Beveiliging

Wij willen u erop wijzen dat we alle passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw gegevens te beschermen tegen onverwachte vernietiging, toevallig verlies, moedwillige wijziging of ongeoorloofde toegang. We maken gebruik van firewalls, zorgen ervoor dat alle informatie en elk bestand op een veilige terminal wordt opgeslagen en beschermen elk paswoord door encryptie technologie. Wij blijven ook de nieuwste technologieën op de voet volgen.

2.4 Toestemming

Voor Stylefever is het belangrijk dat onze bezoekers een duidelijk beeld krijgen van de manier waarop met hun persoonsgegevens wordt omgegaan. Het is belangrijk dat u goed geïnformeerd bent wanneer u uw toestemming verleent voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Wij bieden u de mogelijkheid onze site te bezoeken zonder dat u enig persoonsgegeven aan ons doorgeeft. Uiteraard kan u dan van verschillende features geen gebruik maken. Indien u na het lezen van deze policy beslist om persoonsgegevens aan ons te verstrekken, dan hebt u op een geïnformeerde wijze toegestemd tot het verwerken ervan voor de doeleinden die in deze policy zijn aangegeven. U hebt steeds de mogelijkheid om het account te laten verwijderen. In dat geval zal uw profiel worden verwijderd en zullen uw persoonsgegevens niet meer worden verwerkt.

2.5 Aanmelding bij de Privacycommissie

De verwerking van persoonsgegevens door Stylefever is aangemeld bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te Hoogstraat 139, 1000 Brussel; tel: 02/ 213.85.40; e-mail: [email protected] ; internet: www.privacy.fgov.be.

2.6 Wijzigingen aan het privacybeleid

Het is mogelijk dat in de toekomst wijzigingen zullen worden aangebracht aan dit privacybeleid. Het geamendeerde privacybeleid zal bekend gemaakt worden op de site van Stylefever en zal automatisch van kracht worden dertig dagen na de initiële bekendmaking op de site.

3. Auteursrechten
3.1 Stylefever

Alle onderdelen van Stylefever vallen onder de bescherming van het Belgische auteursrecht en meerbepaald de Belgische Auteurswet van 30 juni 1994. De reproductie ervan is onder geen beding toegestaan, tenzij er toestemming van Stylefever zou worden verkregen.

3.2 Links

Stylefever kan links naar andere websites of naar webpagina’s van derden bevatten. Een link met een website van derden wil echter niet altijd zeggen dat Stylefever een band heeft met de beheerders van die websites, met hen samenwerkt of de inhoud van hun sites goedkeurt. De sites van derden en de inhoud die erop staat kan niet worden gecontroleerd door Stylefever, die daarvoor dus ook niet aansprakelijk kan worden gesteld.

4. Exoneratie/Verantwoordelijkheid

Stylefever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor incorrecte of foutieve gegevens op de website. Stylefever is niet verantwoordelijk ten aanzien van gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie. Stylefever kan ook niet worden aansprakelijk gesteld bij het uitvallen of eventuele disfuncties van het systeem.

5. Geschillen

Het Belgische recht is van toepassing op geschillen inzake de naleving van deze gebruiksvoorwaarden. De rechtbanken van Leuven zijn bevoegd.

6. Wijzigingen aan de gebruikersovereenkomst

Stylefever behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. De gewijzigde gebruikersovereenkomst zal bekend gemaakt worden op Stylefever en zal automatisch van kracht worden dertig dagen na de initiële bekendmaking op de site.